Ίδρυση πολιτικού φορέα Ελλήνων

Πρόταση για κοινή συνέντευξη Τύπου ιδρυτών πατριωτικών πολιτικών φορέων


Αγαπητέ Πυθαγόρα,

σχετικά με την πρότασή σου για την συνάντηση ιδρυτών κομμάτων καταθέτω την δική μου πρόταση.

Κατ’ αρχήν διαφωνώ στο να συγκεντρωθούν οι ιδρυτές-αρχηγοί κομμάτων και να ψηφίσουν με μυστική ψηφοφορία ποιό ειναι το πιό δημοφιλές…. Συνέχεια

Advertisements

22/12/2010 Posted by | ΕΤΙΚΕΤΕΣ, Πολιτισμός, Πολιτική | 3 Σχόλια

Όταν η λέξη οικονομία από φως γίνεται σκοτάδι


Η οικονομία είναι η τέχνη της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων ενός σπιτιού, ενός ιδιώτη ή ενός κράτους με σκοπό την αποταμίευση. Η ετυμολογία της πηγάζει από τις λέξεις «οίκος» που σημαίνει κατοικία και «νόμος», που σημαίνει κανόνας που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η Εστία ως θεά της εστίας, της οικιακής ζωής και της οικογένειας λάμβανε την πρώτη προσφορά σε κάθε θυσία στο σπιτικό και φυσικά προστάτευε την οικία των Ελλήνων. Ωστόσο σήμερα με τη…

Συνέχεια

19/12/2010 Posted by | Οικονομική πολιτική, Πολιτισμός | Σχολιάστε

Ομιλία – Εκδήλωση του πολιτικού φορέως Ελλήνων Πολιτεία


Την 25η Δεκεμβριου, ημέρα Σάββατο, στο κέντρο των Αθηνών, και ώρα 4μμ, στην οδό Ακαδημίας 88, στον 5ο όροφο,
θα γίνει συγκέντρωση και ομιλία για τα μέλη και τους φίλους της Ελλήνων Πολιτεία, με θέμα:

Τακτική και στρατηγική του Επαναστατικού Αγώνος.

Η εκδήλωση θα αρχίσει άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Επικοινωνία:

https://taygetos.wordpress.com
http://www.hellenicreligion.gr

email: info@hellenicreligion.gr, stileto1@gmail.com
τηλεφωνο: 6932353329

Ελλήνων Πολιτεία

18/12/2010 Posted by | Ελλήνων θέματα, Πολιτική | Σχολιάστε

Συγκέντρωση — Εκδήλωση του πολιτικού φορέως Ελλήνων Πολιτεία


Την 18η Δεκεμβριου, ημέρα Σάββατο, στο κέντρο των Αθηνών, και ώρα 4μμ, στην οδό Ακαδημίας 88, κοντά στην πλατεία Κάννιγγος, στον 5ο όροφο, θα γίνει συγκέντρωση και ομιλία για τα μέλη και τους φίλους της Ελλήνων Πολιτεία, με θέμα:
Οργάνωση της επαναστατικής προπαγάνδας και αποσαφήνιση των ιδεολογικών αρχών του Επαναστατικού Αγώνος.
Η εκδήλωση θα αρχίσει άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Επικοινωνία:
https://taygetos.wordpress.com
http://www.hellenicreligion.gr

email: info@hellenicreligion.gr, stileto1@gmail.com

τηλεφωνο: 6932353329


Ελλήνων Πολιτεία 

10/12/2010 Posted by | Ελλήνων θέματα | Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ , ‘Ητοι Λόγος περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ


‘Αναγκαίον μοί φαίνεται, άγαπητοί μου, τώρα, όπού έκαταλάβητε τό πόσον χρέος έχει ό έλεύθερος νά διαυθεντεύη τήν πατρίδα του, καί πόσον εύχαρίστως τό έκτελεί, νά σάς φανερώσω έν συντόμω, τίνι τρόπω καί οί έλεύθεροι λαοί ύποδουλώνονται, καί πόσον δύσκολος είναι ή έπανόρθωσις τινών, πόσον δέ εύκολος άλλων. ‘Αλλά, διά νά έννοήσωμεν τήν ύπόθεσιν καλλιότερα, άς έρευνήσωμεν πρότερον τάς αίτίας τοιαύτης μεταβολής, καί βέβαια, θέλει μάς εύκολυνθή ή κατάληψίς της. Βέβαια, φαίνεται νά είναι μία άναγκαία έξακολούθησις τής ύπάρξεως τού παντός αύτή ή παντοτινή μεταβολή καί άκαταστασία όλων τών άνθρωπίνων
έργων, ή όποία μάς άποδεικνύει τήν άτελειότητά μας, καί είναι φανερά ή αίτία! Πώς δύναται νά έβγη έκ τού άτελούς τό έντελές; Πώς ήμπορεί ό άδύνατος καί περιωρισμένος μας νούς, νά έφεύρη καί νά κατορθώση πράγματα σταθερά καί έντελή; ‘Αφευκτος, λοιπόν, είναι ή άτελειότης καί άκαταστασία είς τά άνθρώπινα πράγματα, διά τούτο, ώς πρός ήμάς, όσα όλιγοτέραν άτελειότητα φυλάττουσι, ώς έντελή νομίζονται, καί έξ έναντίας, μήν όντας έντελές ούδέν, δέν Συνέχεια

04/12/2010 Posted by | Ελλήνων Επανάσταση | Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ , ‘Ητοι Λόγος περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ


Δι’ ού άποδεικνύεται, πόσον είναι καλλιωτέρα ή Νομαρχική Διοίκησις άπό τάς λοιπάς, ότι είς αύτήν μόνον φυλάττεται ή ‘Ελευθερία τού άνθρώπου, τί έστί ‘Ελευθερία, όπόσων μεγάλων κατορθωμάτων είναι πρόξενος, ότι τάχιστα ή ‘Ελλάς πρέπει νά συντρίψη τάς άλύσους της, ποίαι έστάθησαν αί αίτίαι όπού μέχρι τής σήμερον τήν έφύλαξαν δούλην, καί όποίαι είναι έκείναι, όπού μέλλει νά τήν έλευθερώσωσι.

Συντεθείς τε καί τύποις έκδοθείς ίδίοις άναλώμασι πρός ώφέλειαν τών ‘Ελλήνων ΠΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
‘Εν ‘Ιταλία. 1806.

ΣΤΟΧΑΣΟΥ, ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ

‘Ω ‘Αναγνώστα !
‘Επειδή ό λόγος μου δέν είναι άλλο, παρά μία διεξοδική ‘Επιστολή πρός τούς ‘Ελληνας’ έπειδή τάς άντιρρήσεις έκείνων όπού κατά συνήθειαν, καί χωρίς αίτίαν κάμνουσι, ώς ούδέν κρίνω’ έπειδή οί λεξολάτραι, καί όσοι μέ τό συντακτικόν τού Γαζή είς τό χέρι ήθελαν κατακρίνει τούτο τό έγχειρίδιον, είς ούδέν μέ βλάπτουσι’ έπειδή νομίζω άχρηστον νά άποκριθώ είς όσους ήθελαν έρωτήσει, διατί κράζομαι άνώνυμος’ καί έπειδή τέλος πάντων προσμένω μέ πόθον νά λάβω καμμίαν όρθήν έρμηνείαν, καί διόρθωσιν είς κανένα σφάλμα μου άκούσιον: διά τούτο, είς άλλο τι δέν χρησιμεύει ή παρούσα μου ξεχωριστή ‘Επιστολή, είμή μόνον διά νά σέ είδοποιήσω, ότι, άνίσως όμοιάζεις έκείνους όπού προφέρουσι τό όνομα τής ‘Ελλάδος χωρίς νά άναστενάζωσι, νά μήν χάσης τόν καιρόν σου ματαίως είς τό νά άναγνώσης τό πονημάτιόν μου τούτο.

‘Ερρωσο.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟΝ , τού μεγάλου καί άειμνήτου ‘Ελληνος ΡΗΓΑ ,
τού ύπέρ τής σωτηρίας τής ‘Ελλάδος έσφαγιασθέντος,
χάριν εύγνωμοσύνης ό συγγραφεύς τό πονημάτιον τόδε ώς δώρον άνατίθησι.

Είς ποίον άλλον έπρεπε νά άναθέσω έγώ τό παρόν μου πονημάτιον, ώ άξιάγαστε ‘Ηρως, παρά είς έσέ όπού έστάθης ό πρόδρομος μιάς ταχέας έλευθερώσεως τής κοινής πατρίδος μας ‘Ελλάδος, καί έθυσίασες τήν ζωήν σου δι’ άγάπην της; Δέξαι τό λοιπόν μέ τό συνηθισμένον σου έλληνικόν, ίλαρόν καί καταδεκτικόν βλέμμα, καί δέξαι το πρός τούτοις ώς άρραβώνα έκδικήσεως τού λαμπρού αίματός σου κατά τών τυράννων τής ‘Ελλάδος. ‘Η δέ ‘Ελλάς άπασα θέλει δοξάσει διά παντός τό άθάνατον όνομά σου, συναριθμούσα αύτό είς τόν κατάλογον τών ‘Επαμεινώντων, Λεωνίδων, Θεμιστοκλέων, καί Θρασυβούλων.

04/12/2010 Posted by | Ελλήνων Επανάσταση | Σχολιάστε

«Οταν τα κύμματα μεταφέρουν ιστορία».


Καθώς διανύουμε το μήνα Ποσειδεώνος θα ήθελα να θυμίσω το μεγαλείο του θεού της θάλασσας, των ποταμών, των πηγών και των πόσιμων νερών. Γιος του Κρόνου και της Ρέας και αδελφός του Δία κατοικούσε πότε στον Όλυμπο και πότε στο παλάτι του στα βάθη της θάλασσας, όπου ζούσε και η γυναίκα του, η Νηρηίδα Αμφιτρίτη. Σαν θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας ταξίδευε με το χρυσό άρμα του πάνω στα κύματα, που άνοιγαν χαρούμενα στο πέρασμά του, ενώ γύρω του έπαιζαν δελφίνια. Σήμερα λοιπόν που η ομορφιά, η ποίηση και ο ερωτισμός απουσιάζει από την …. Συνέχεια

03/12/2010 Posted by | Πολιτισμός | 1 σχόλιο

Μαθήματα Προπαγάνδας – Σκληρή δουλειά σε επτά σημεία


Οι Ελληνικές Κοινότητες όταν αγωνιζόντουσαν για την επιβίωσή τους, επέδειξαν θάρρος, τόλμη, ευφυία, πατριωτισμό, θράσος, ευελιξία, πίστη. Οι Έλληνες σήμερα δεν έχουν παρά να μιμηθούν τα στρατηγήματα των Προγόνων.
Σε επτά σημεία απαιτείται σκληρή εργασία:
Πρώτον, με την χρήση μαύρης προπαγάνδας, διαδίδουμε την απογοήτευση στο στρατόπεδό του. Υποβάλλουμε την ιδέα ότι έρχεται το τέλος της ισχύος «μας», ότι ο μισελληνισμός «μας» είναι πιά νεκρός. Διαδίδουμε τον φόβο για τους Έλληνες στις τάξεις του εχθρού, με φωνή και φρασεολογία που να μοιάζει με αυτή που χρησιμοποιεί ο εχθρός. Μέσα στα ηλεκτρονικά φόρουμ, στις πορείες, στα στέκια τους, μιλάμε σαν να είμαστε ανθέλληνες και διαδίδουμε ότι οι … Συνέχεια

03/12/2010 Posted by | Ελλήνων Επανάσταση, Θέμα ασφαλείας ελλήνων, Πολιτική | Σχολιάστε

«ελληνοκεντρικές» εκδρομές και σιωπηρές πορείες αποχαυνώσεως


Καταδικάζουμε μετά βδελυγμίας τις σιωπηρές «διαμαρτυρίες», την ακομματικότητα, την έλλειψη πολιτικού δόγματος, την αποδιοργάνωση και τις γελοιότητες του κάθε τυχάρπαστου και ανελλήνιστου που βαπτίζει τις εκδρομές και τους περιπάτους του στην Θεσσαλονική σε «αγωνιστική δράση».
Τους στιγματίζουμε ως ανθέλληνες και ως εχθρούς του Έθνους.
Αποκοιμίζουν τον Ελληνικό Λαό και λειτουργούν ως προέκταση της κατοχικής κυβερνήσεως.
Υποστηρίζουμε τον ένοπλο Ιερό ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα, και με κάθε τρόπο θα κτυπήσουμε όσους εκφοβίζουν τον Λαό υποβάλλοντάς του την ιδέα να «διαμαρτύρεται» σιωπηρώς. Συνέχεια

03/12/2010 Posted by | Ελλήνων θέματα | 3 Σχόλια

Μαθήματα Προπαγάνδας – Σιωπηρές παραδοχές


Σε κάθε ιδεολογική σύγκρουση με τους εχθρούς του Ελληνισμού, πρέπει να αναλύουμε προσεκτικώς τις σιωπηρές παραδοχές που χρησιμοποιεί ο εχθρός μας.
Με τον όρο σιωπηρές παραδοχές εννοούμε ό,τι υπονοεί αλλά δεν επεξηγεί ο εχθρός μας. Οι σιωπηρές παραδοχές δημιουργούν νοητούς άξονες πάνω στους οποίους ο εχθρός θεωρεί ότι πρέπει να κινείται η δική μας σκέψη.
Ύστερα ο εχθρός φορτίζει τα δύο άκρα των νοητών αξόνων με μία θετική εικόνα και μία αρνητική. Τότε έχουμε τον σχηματισμό ενός συνειρμικού άξονος. Συνέχεια

03/12/2010 Posted by | Πολιτική | 1 σχόλιο